aura gallery 亦安畫廊

請旋轉您的手機螢幕以便得到最佳觀看效果。
Please rotate your phone screen to get the best viewing.

登樓
Ascending onto

登樓
Ascending onto

1 March - 1 April 2014
Opening Reception 1 March 2014   3 p.m.
亦安畫廊北京
aura gallery beijing

荒木經惟 Matthew Barney Ariel Hassan 黃丹 伊藤一洋 季大純 羅荃木
森山大道 Christian Schoeler 蘇凌志 譚軍 王濛莎 許炯 英吉 張恩利 趙瑩

Araki Nobuyoshi Matthew Barney Ariel Hassan Huang Dan Ito Kazuhiro Ji DaChun
 Luo QuanMu Moriyama Daido Christian Schoeler  Su LingZhi Tan Jun
Wang MengSha Xu Jiong Ying Ji Zhang EnLi Zhao Ying