aura gallery 亦安畫廊

請旋轉您的手機螢幕以便得到最佳觀看效果。
Please rotate your phone screen to get the best viewing.

亦安畫廊收藏展
Collection Exhibition of aura gallery

亦安畫廊收藏展
Collection Exhibition of aura gallery

5 December 2015 - 5 January 2016
Opening Reception 5 December 2015   3 p.m.
亦安畫廊北京
aura gallery beijing

荒木經惟 舟越桂 黃丹 Anish Kapoor 石川结介
羅荃木 Christian Schoeler 許炯 張洹 章劍 趙剛

Araki Nobuyoshi  Katsura Funakoshi Huang Dan Anish Kapoor Yusuke Ishikawa
Luo QuanMu Christian Schoeler Xu Jiong Zhang Huan  Zhang Jian Zhao Gang