aura gallery 亦安畫廊

請旋轉您的手機螢幕以便得到最佳觀看效果。
Please rotate your phone screen to get the best viewing.

Desire

Desire

21 November - 8 December 2009
Opening Reception 21 November 2009   3 p.m.
亦安畫廊北京
aura gallery beijing

曹暉 付羽 劉麗勇 劉鳴 羅荃木 Daniel Richter
王孟飛 Uwe Wittwer 尹朝陽 張惠 章劍 趙繼峰

Cao Hui Fu Yu Liu LiYong Liu Ming Luo QuanMu Daniel Richter
Wang MengFei Uwe Wittwer Yin ZhaoYang Zhang Hui Zhang Jiang Zhao JiFeng