aura gallery 亦安畫廊

請旋轉您的手機螢幕以便得到最佳觀看效果。
Please rotate your phone screen to get the best viewing.

我是貓-攝影群展
I am a Cat

我是貓-攝影群展
I am a Cat

19 January - 25 February 2013
Opening Reception 19 January 2013   3 p.m.
亦安畫廊北京
aura gallery beijing

何嗖嗖  寬雲  向京  嚴小糙  張悅然

He SoSo  Kuan Yun  Xiang Jing  Yen XiaoCao  Zhang YueRan